۱۳۹۲ اسفند ۲۸, چهارشنبه

درسهایی که در سال 92 از زندگی گرفتم

1- در مقام رضا باش
و از قضا مگریز...

2- در خلاف آمد عادت بطلب کام که من
کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم.